HAKKIMIZDA

TÜZÜĞÜMÜZ

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ ANATÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

MADDE-1 KURULUŞ: Yasalar ile yönetmelik, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ” adı ile, bu tüzük hükümleri uyarınca bir dernek kurulmuştur. Dernek kısa ismi ile “TÖSSED” olarak anılacaktır.

MADDE-2 DERNEĞİN MERKEZİ: Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

MADDE-3 DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı; özel eğitim gereksinimi olan bireylerin (zihinsel engelli bireyler), fiziksel kondisyon ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, cesaretlerini sergileyebilecekleri, mutluluk ve başarma duygusunu yaşayabilecekleri Olimpiyat formatındaki çeşitli spor branşlarında antrenman ve yarışmalara ilaveten, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumsal kaynaşmayı sağlamaktır. Derneğin faaliyetlerine katılan özel eğitim gereksinimi olan bireylere, “özel sporcu” unvanı verilerek, onların yetenek ve becerilerini, aileleri, arkadaşları ve toplumdaki diğer bireylerle paylaşabilecekleri ortamlar yaratmaktır.

Dernek yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az 2/3’ünü amaca yönelik olarak harcayacaktır.

MADDE-4 TERMİNOLOJİ

Özel Sporcu: Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin düzenlediği etkinliklerde yer alan, özel eğitim gereksinimi olan bireylere verilen ortak addır. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerde aşağıdakilerden biri veya daha fazlası olabilir:

  • IQ’sunun 70-75’in altında olması
  • İki veya daha fazla alanda beceri zayıflığı (sosyal beceriler ve öz bakım gibi)
  • 18 yaşından önce kendini belli etmesi

Partner Sporcu: Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin düzenlediği faaliyetlerde özel sporculara sportif ve sosyal faaliyetlerde eşlik eden veya katılan, özel sporcuların yaş aralığındaki akranlardan oluşan zihinsel engeli olmayan bireylerdir.

Karma Sporlar/Karma Etkinlikler: Özel ve partner sporcuların birlikte spor yapmalarını, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılmalarını ve kaynaşmalarını amaçlayan ortamlardır. TÖSSED toplumsal kaynaşma için tüm faaliyetlerini karma olarak gerçekleştirmektedir.

Özel Olimpiyatlar (Special Olympics International) : Tüm dünyaya yayılmış milyonlarca özel sporcuya ulaşan dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Özel Olimpiyatlar Türkiye: Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Uluslararası Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics International) Türkiye’deki tek kuruluşudur.

MADDE-5 ÇALIŞMA KONULARI ve ÇALIŞMA BİÇİMLERİ ile FAALİYET ALANI

Derneğin çalışma konuları ve biçimleri şu şekildedir:

5.1) Derneğin amacına maddi ve manevi katkıda bulunacak kimseleri bünyesinde toplamak. Amaca yönelik olarak toplantılar, gösteriler, konferanslar, seminerler, bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve eğitim çalışmaları yapmak. Sergiler, kurslar yarışmalar düzenlemek, yayında bulunmak, arşiv oluşturmak, plan ve projeler yapmak. Sportif, kültürel ve sanatsal etkinlik ve organizasyonlar yapmak. Çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap, makale ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

5.2) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışından bağış almak. Geliri ve sağlayacağı menfaati derneğe ait olmak üzere koşu, gezi, çay, yemekli toplantı, balo, tiyatro, sergi, piyango ve benzeri gelir getirici etkinlikler düzenlemek.

5.3) Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları (Üniversiteler, okullar, rehabilitasyon merkezleri vs.) ile işbirliği yapmak. Özel eğitim gereksinimi olan bireyler için sporu yaygınlaştırmaya yönelik antrenör yetiştirmek, gönüllüleri eğitmek, farkındalık yaratmak amacı ile kurslar, seminerler, konferanslar, eğitimler, paneller düzenlemek toplantılar yapmak.

5.4) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. Yurt içi ve dışındaki sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile eğitim ve toplantılara iştirak etmek. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim programları ve spor, sanat, kültür etkinlikleri düzenlemek.

5.5) Özel Olimpiyatlar (Special Olympics International) ile özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitimi ve uluslararası spor etkinliklerine katılmasını sağlamak maksadıyla koordinede bulunmak, teknik malzeme, eğitim ve maddi yardım sağlamak ve almak ayrıca Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics International’ın) düzenlediği eğitim, kurs, panel, konferans benzeri etkinliklere temsilci göndermek.

5.6) Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin gelişimini sağlamak amacıyla merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile işbirliği yapmak.

5.7) Yasal sınırlar içerisinde her türlü taşınır taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü taşınır ve taşınmaz ile hak ve alacak bağışı kabul etmek.

5.8) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamak amacı ile iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek.

5.9) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

5.10) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

5.11) Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

MADDE-6 ÜYELİK

Derneğe üye olma koşulları aşağıda gösterilmiştir:

6.1) Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

6.2) Üyelik koşulları:

Fiil ehliyetine sahip olmak
Dernek üyelerinden biri tarafından önerilmek
Derneğin amacına yönelik çalışmalarda bulunmak konusunda gönüllü olmak

MADDE-7 ÜYELİK TÜRLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu
derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Gerçek ve tüzel kişilerin üyelik başvuru aşamasında mevcut üyelerden en az birinin referans vermesi ile tüzel kişi üyelerin temsilcilerinin en az Birim Yöneticisi olması şartı aranır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için ise Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Türkiye’de yerleşik, medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip 18 yaşını doldurmuş ağır hapis ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş kişiler üye olabilir.

Üye dernek üyeliğinden çıksa veya çıkarılırsa, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek
zorundadır.

7.1) Gerçek kişi Üyelik: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan bireysel üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise genel kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaçlara yönelik gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Üye aidatlarını düzenli olarak öder, dernekten çıksa veya çıkarılırsa, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.

7.2) Tüzel Kişi Üyelik: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan Tüzel Kişi üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile Tüzel Kişi temsilcisi aracılığı her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise genel kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaçlara yönelik gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

Yönetim Kurulu uygun gördüğü kişilere onursal üyelik verebilir. Onursal üye olma koşulları aşağıda tanımlanmıştır.

Onursal Üyelik: Derneğin Gerçek Kişi üyesi dışında; Derneğe yararlı olabilecek ve toplumda tanınmış olan kişilere Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üyelik verebilir. Onursal üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine uymak kaydıyla genel kurula katılabilirler ve oy kullanma, seçme ve seçilme dışında, asıl üyelere tanınan tüm haklardan yararlanırlar. Onursal üyeler aidat ödemezler. Bir takvim yılında onursal üyelik verilecek kişi sayısı 3’ü geçemez.

MADDE-8 ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

8.1) Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişi adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar.

8.2) Dernek üyesi olmak isteyen tüzel kişi adaylar, bu konudaki isteklerini yazılı şekilde Dernek Başkanlığına bildiriler. Tüzel kişi adaylar müracaatlarında dernek amacı ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini beyan ederler.

8.3) Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.

8.4) Dernek Yönetim Kurulu, aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

8.5) Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık aidat ödenmeden dernek üyeliği kazanılmaz.

8.6) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğine ilişkin kararı kesin olup işbu itiraz edilemez.

MADDE-9 ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileğiyle sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılmak isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma dönemi sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm aidatları alınır.

MADDE-10 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda belirtilmiştir:

  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  • Herhangi bir siyasi partide fiili olarak görev almak,
  • Derneği maddi menfaatleri için kullanmak, çıkarlarına alet etmek, haksız kazanç elde etmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE-11 ÜYELİK AİDATI

Gerçek ve tüzel kişi üyeler üyeliğe kayıt sırasında aidat ödemeye başlar ve üyelik süresince ödeme devam eder. Yıllık aidat miktarları 2022 yılı dahil olmak üzere sonraki yıllar için bir önceki yılın enflasyon tüfe oranı kadar artırılıp Tüzel Kişi Üyeler için Yüz Lira katlarına Gerçek Üyeler için On Lira katlarına aşağıya yakınsa aşağıya doğru, yukarıya yakınsa yarıya doğru yuvarlanarak belirlenir. Derneğin diğer gelirleri Dernekler Kanunu ve bu tüzükte belirtilen kalemlerden oluşur. Genel Kurul, aidat miktarlarının ve üyelik aidatlarının tahsil edileceği zamanın belirlenmesinde Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

MADDE-12 ORGANLAR

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

12.1) Genel Kurul
12.2) Yönetim Kurulu
12.3) Denetleme Kurulu

MADDE-13 GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde (2) iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE-14 GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda
gösterilmiştir:

14.1) Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için tüm borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.2) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi İstanbul’ da yayınlanan gazetelerin birinde duyurulmak veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az olamaz.

14.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

14.4) Genel Kurul Toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE-15 GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

15.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri” çizelgesindeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel Kurul, Genel sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da bir Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak üyeler arasından divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçilir.

15.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’nu tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

15.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisinin kullanması zorunludur.

15.5) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

MADDE-16 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay
içinde toplantıya çağırılır.

16.1) Dernek üye sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

16.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

16.3) Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda oy birliği ile alacağı karar.

16.4) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

MADDE-17 GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

17.1) Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

17.2) Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,

17.3) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini, Denetleme Kurulu denetleme raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu Üyelerini aklamak,

17.4) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara
bağlamak,

17.5) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılma konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.6) Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

17.7) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.8) Yıllık aidatı tespit ve kabul eder veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verir.

17.9) Derneğin dağıtılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.10) Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

MADDE-18 YÖNETİM KURULU

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurulca seçilmiş 11 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin Dernek Üyesi olması zorunludur. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Bir yönetim kurulu üyesi aralıksız olarak en fazla 8 yıl görev yapabilir. Daha önceden görev yapmış yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.

MADDE-19 YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

19.1) Yönetim Kurulu seçimini takiben düzenlenecek ilk toplantıda bir Yönetim Kurulu Başkanı, iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

19.2) Yönetim kurulu en az iki ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

19.3) Yönetim Kurulunu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

19.4) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

MADDE-20 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

20.1) Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek. Bu yetki Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya üçüncü bir kişiye verilebilir.

20.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

20.3) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

20.4) Yönetim Kurulu Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet koşullarından uzaklaşan, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

20.5) Genel Kurul Toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak,

20.6) Amaçlar doğrultusunda görev yapacak çalışma gurupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

20.7) Derneğin işlerini yürütmek üzere Ülke Direktörü atamak ve buna bağlı yeterli sayıda idari personel ve danışmanları atamak, gereğinde bu kişilerin işlerine son vermek,

20.8) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

20.9) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin taslak hazırlamak,

20.10) Genel Kurul Toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

20.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,

20.12) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak,

20.13) Genel Kuruldan aldığı yetkiye dayanarak derneğe taşınır veya taşınmaz mal satın almak, kiralamak, ipotek ettirmek veya ipoteği çözdürmek, malları devretmek ve bağışlamak.

MADDE-21 DENETLEME KURULU

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir:

21.1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulca kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan, gerçek veya tüzel kişi adaylar arasından seçilen 3 asil ile 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

21.2) Denetleme Kurulu, seçimini izleyen ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

21.3) Denetleme Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

21.4) Denetleme Kurulu, derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu Toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE-22 ORTAK HÜKÜMLER

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin
yerine, ilk sırada bulunan yedek üye asıl üyeliğe çağırılır.

MADDE-23 DERNEĞİN İDARİ YAPISI

Derneğin şubesi yoktur. Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Derneğin amacını gerçekleştirmek için, alınan kararları uygulamak, mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, derneğin ve derneğin iktisadi işletmelerini temsil etmek üzere Ülke Direktörü ile buna bağlı personel atayabilir. Atanan personelin çalışmaları Yönetim Kurulu gözetim ve denetiminde olur. Kadroların tespiti dernek amacı göz önünde bulundurularak tasarruf ilkesi ön plana alınarak yapılır. Dernek çalışanlarının özlük hakları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

MADDE-24 ÇALIŞMA DÖNEMİ ve BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

MADDE-25 DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

25.1) Yıllık Aidat: Genel Kurul gündeminde yer alması halinde yıllık aidat, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak ve tahmini bütçeye uygun olarak Genel Kurulca tespit edilir. Aidatın üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunludur.

25.2) Dernek taşınır ve taşınmaz malları haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

25.3) Her türlü yayın, piyango satışları, temsil, festival, gösteri, kongre, konferans, fuar, tanıtım, sunum, seminer, her türlü toplantı, eğitim kursu, spor yarışları ile benzeri düzenlemelerden, bağış kampanyalarından ve sponsorluklardan elde edilen maddi ve ayni gelirler,

25.4) Yurtiçi veya yurtdışından her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,

25.5) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

25.6) Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekteştirmek üzere, benzer amaçlı sivil toplum kuruluşlarından, kamu ve özel sektör kurumlarından, gerçek ve tüzel kişilerden maddi ve ayni yardım alabilir.

25.7) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

25.8) Dernek; siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara yardımda bulunamaz.

25.9) Diğer gelirler.

MADDE -26 GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Derneğin gelir ve gider işlemlerine aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

26.1) Yıllık aidatın tamamı üyelik işlemleri sırasında, sonraki yıllarda ise Ocak ayı içerisinde alınır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

26.2) Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

26.3) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harc ama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

MADDE -27: DEFTERLER

Dernek için aşağıda gösterilen noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü’nden onaylanmış defterler tutulur.

27.1) Dernek Üyeleri Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri bu deftere yazılır.

27.2) Dernek Karar Defteri: Yönetim kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ya da kararların yazıldığı kağıtlar bu deftere yapıştırılır.

27.3) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer belgeler, tarih sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılarak bu deftere işlenir.

27.4) Gelir ve Gider Defteri ya da Bilanço Esası Defter: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıklar gereken defterlere işlenir.

27.5) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.

27.6) Demirbaşlar Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.

27.7) Alındı Belgesi Defteri: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Bilanço esasına göre defter tutulduğu için, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE-28 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 29: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, dernek gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 30: TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE-31 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE-32 DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

32.1) Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

32.2) Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

32.3) Tasfiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği” ibaresi kullanılır.

32.4) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama
belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na devredilir.

32.5) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

32.6) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

32.7) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE-33 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 33 (Otuz üç) maddeden ibarettir.